Page 15 - Wojciech Ciągło Studio DTP
P. 15

Z recenzji        Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
 Monografia charakteryzuje się naukowym podejściem do przedmiotu rozwa-       Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
 żań, co polegało na gromadzeniu faktów, skojarzeń, ocen i nowych informacji
 dotyczących wybranych problemów bezpieczeństwa narodowego RP. Opraco-
 wanie posiada niekwestionowane walory poznawcze oraz wnosi istotny wkład  Bezpieczeństwo
 w proces analizy i dyskusji dotyczącej doskonalenia systemu bezpieczeństwa
 narodowego w Polsce. Aktualność monografii nie budzi wątpliwości, a wręcz
 przeciwnie – jest jej pozytywnym walorem. Opracowanie posiada liczne autor- Bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej narodowe
 skie konkluzje, mające swoje głębokie uzasadnienie poznawcze i utylitarne, co
 wskazuje na jej użyteczność w sferze teorii, dydaktyki oraz praktyki. Z tego też
 względu przedmiotowe opracowanie w mojej ocenie znajdzie swoje miejsce  Rzeczpospolitej   Interdyscyplinarne prace naukowe studentów i doktorantów Akademii WSB
 w całokształcie dorobku wiedzy o bezpieczeństwie narodowym. Może rów-
 nież stanowić inspirację do prowadzenia dalszych badań naukowych. Ponadto,
 przedstawione treści należy uznać za sugestie dotyczące nowych rozwiązań
 w doskonaleniu bezpieczeństwa narodowego RP. Polskiej           Interdyscyplinarne
                        Interdyscyplinarne      prace naukowe
  dr hab. Janusz Falecki, prof. UP
                        prace naukowe         studentów i doktorantów Akademii WSB
             Wybrane problemy
                        studentów i doktorantów Akademii WSB
                                            Redakcja naukowa
                                           Zdzisława Dacko-Pikiewicz
                             Redakcja naukowa    Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
                           Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
    ISBN 978-83-66794-16-0    ISBN 978-83-66794-19-1
              Redakcja naukowa
             dr hab. Ryszard Szynowski
 Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB TOM I        TOM II
               dr Paulina Polko
 ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza  ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 www.wsb.edu.pl     www.wsb.edu.pl
                                           Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
                                            Mateusz Grzesiak
                                         Zintegrowany model
                                       kompetencji społecznych
                           Według Deloitte Access Economics zawody wymagające wielu umiejętności
                           miękkich będą stanowić 66 proc. wszystkich miejsc pracy do 2030 roku.  w procesie rozwoju
                           Dla 77 proc. pracodawców umiejętności miękkie są równie ważne jak umie­
                           jętności twarde, a 67 proc. menedżerów HR zatrudni kandydatów z silnymi  osobistego i zawodowego
                           umiejętnościami miękkimi, nawet jeśli ich umiejętności twarde są słabe.  Zintegrowany model kompetencji społecznych w procesie rozwoju osobistego i zawodowego
                           W wielu przedsiębiorstwach zauważono, że najbardziej innowacyjni i pro­
                           duktywni pracownicy to osoby o wysokim poziomie umiejętności miękkich.
                                          W O L N O Ś Ć R E PUTAC J A W S IE C I
                           Nauka tych kompetencji, mimo oczywistych korzyści osobistych i za wo do­ O B E C N O Ś Ć J Ę Z Y K KO R Z YŚC I
                           wych, przez lata pozostawała wyzwaniem ze względu na braki w zakresie ich  E MO C J E
                                        Z A U FA N IE
                           jednolitego usystematyzowania. Modelowa propozycja dr. Mateusza Grzesia­  POZ IO MY ŚW IA DO MO Ś CI      S Y MB O L IK A       INNOW AC YJ NO ŚĆ      STO R Y TE LL ING  O F E R TOW A NIE
                                        TR A NSC E NDE NC J A      ME DY TAC J A       MINDF ULNE SS        MO R A LNO ŚĆ
                           ka, konsultanta, wykładowcy i psychologa, stanowi ważny krok w kierunku  KO DE K S PO STĘ POW A NIA     NO R MY K ULTUR OW E     Z R OZ UMIE NIE      ME NTA LNO ŚĆ      SZC ZE R O ŚĆ MOW A C IA Ł A       ZA R Z Ą DZ A NIE W ĄTPLIW O ŚC IA MI       NE GO C J AC J E       STR ATE GIA MA R K E TINGOW A
                                        E MPAT IA
                           zdefiniowania i klasyfikacji całej dziedziny, jak i poszczególnych umiejętności  W IA R A        HA R MO NIA        INTE GR A LNO ŚĆ        HO LIZ M        K R E AT YW NO ŚĆ CO PY W R IT ING        A R C HE TY PY        PE R SO NA L B R A NDING        E -COMMME R C E  A NA LIZA POTR Z E B
                                        F IL O Z O F IA DZ IA Ł A N IA HIE R A R C HIA W A R TOŚC I  CR O SS -SE LLING
                           miękkich.          Duchowość Marketing   PUB LIC R E LAT IO NS        F O LLOW -UP        SLOGA NY
                                           B UDOW A NIE A UTO RY TE T U      DIGTA L MA R K E T ING     PIE R W SZ E W R A Ż E NIE     SO C IA L SA LE S
                                          UMIEJĘTNOŚCI
                                          MIĘKKIE      SA B OTA ŻE NAW Y K I
                                                    SZC Z Ę ŚC IE          CE LE
                                           R E A L IZ AC J A POT R Z E B        KO NT R O LA E MO C J I      PR E CY ZYJ NA KO MUNIK ACJ A       TW O R Z E NIE W IĘ Z I
                                           MO DE LOW A NIE        MISJ A Ż YC IOW A         Z MIA NA PR ZE KO NA Ń        TY PO LOGIA ZW IĄ Z KÓW W O R K-LIF E B A LA NCE
                                           S amorozwój
                                               MOTY W AC J A        Z ACHOW A NIA
                                         Zarządzanie
                                        J E DNO ST K A O R GA NIZACYJ NA
                                 ISBN 978-83-66794-44-3 DE CY Z YJ NO ŚĆ OT W A R TO ŚĆ         HISTO R IE PO KO LE NIOW E  INT E LIGE NC J A E MO C J O NA LNA
                                        DE LE GOW A NIE        ŚC IE ŻK A K A R IE RY       PUB LIC SPE A K ING       W DR A Ż A NIE
                           Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB Z A R ZĄ DZA NIE KO NF L IK TE M ZA R ZĄ DZA NIE OSOB OW OŚCIA MI
                                        ZA R Z Ą DZ A NIE Z MIA NĄ       PLA NOW A NIE      SPOTK A NIA       Z A R ZĄ DZ A NIE K R Y Z YSOW E
                           ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza  TIME MA NAGE ME NT COAC HING STY LE PR Z Y W IĄ ZA NIA
                                        TW OR Z E NIE K ULTURY O R GA NIZ ACYJ NE J     C HA R Y Z MA      E DUKOW A NIE      STY LE PR ZY W Ó DZ TW A
                                        PR OJ E C T MA NAGE ME NT       W IZ J A        KO O R DY NOW A NIE        O DPOW IE DZ IA LNO Ś Ć
                           www.wsb.edu.pl         C SR UC ZE NIE SIĘ
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20