Page 12 - Wojciech Ciągło Studio DTP
P. 12

Wybrane prace z ostatnich lat (2012–2023)


 Wybór tematu monografii jest uzasadniony. Autorzy podejmują się badań nad zro-
 zumieniem funkcjonowania Smart City w aspekcie potencjału 4T oraz nad efektyw-
 nością rozwiązań występujących w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM),
 poruszają aspekty socjologiczne, ekonomiczne, z zakresu nauk o zarządzaniu
 i przedstawiają przykłady działania Smart City. Wyniki tych badań powinny zainte-
 resować wszystkich studentów, badaczy studiów miejskich i regionalnych, badaczy
 innowacji, regionalistyki i urbanistyki, a w końcu twórców polityki miejskiej. Celem
 monografii jest przybliżenie działań władz miast skupionych w strukturze Górno-
 śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które mogą wpisywać się w koncepcję Smart
 City. Koncepcja ta łączy w sobie wiele obszarów i potencjałów sfery ekonomicznej,  KONCEPCJA SMART CITY I POTENCJAŁY 4T
 społecznej i przestrzennej. Władze lokalne, wpisując działania na rzecz zgodnego  INNOVATION and ENTREPRENEURSHIP. Theory and practice INNOVATION and ENTREPRENEURSHIP. Theory and practice
 z koncepcją Smart City rozwoju w dokumenty strategiczne, powinny projektować
 działania zgodne z zapisami strategicznymi dla osiągnięcia wymiernych efektów.
 Autorzy w ocenie recenzenta podjęli próbę zdefiniowania działań władz lokalnych
 w zakresie inteligentnego zarządzania miastami GZM, które mogą zostać uznane za
 wpisujące się w koncepcję Smart City, wykorzystując potencjały 4T, mające z za-
 łożenia przyczynić się do obniżenia kosztów funkcjonowania miasta, optymalizacji
 wykorzystania zasobów miasta, poprawy jakości życia w mieście, uczynienia miasta
 bardziej tolerancyjnym i wygodnym, miasta przyjaznego dla wszystkich mieszkań-
 ców i interesariuszy, miasta, w którym relacje międzyorganizacyjne oparte są na
 zaufaniu.
 […] Recenzowaną książkę przeczytałam z dużym zainteresowaniem, jej tekst świad-
 czy o tym, że Autorzy wykonali badania naukowe i książka ta jest pierwszą mono-
                        V
                      INNO
                         TION
                        A
 grafią dotyczącą tej tematyki w Polsce.  INNOVATION
 (fragment recenzji)
                    ENTREPRENEURSHIP
 dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE  KONCEPCJA SMART CITY
                   and
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  and ENTREPRENEURSHIP
         I POTENCJAŁY 4T
                      Theory and practice
                      Theory and practice
       Inteligentne zarządzanie miastami
      Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Edited by
               ISBN 978-83-66794-30-6
   ISBN 978-83-66794-71-9          Krystyna Poznańska
                     Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
 Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Poland  Redakcja naukowa
 ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza  www.wsb.edu.pl Janusz Michałek
 www.wsb.edu.pl Zbigniew J. Makieła  l Karolina Mucha-Kuś  l Grzegorz Kinelski
                         Jolanta Kotelska  Simus mos molupti orunturit, unti con conetusam, nost, quae conseribus secus
                                   Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
                         Marcin Lis acient estiam quo tem re lis estium ut perum qui ditat quidem nullenda dessi quam
                               et et faccatur am qui acient et apidit ut ene ea quibus, anisciam quaeriam nes nonet
                               alitinventor moditate eostem vit, sum reperit atecepe rferum dolluptibus.
                      Model restrukturyzacji  Giasimodis dolor recatempor solum seque officiusam, tectumquatur aboriti il ium et
                               es quo blatat officit volupti onsequid ma dolupti qui cullis eveliqui repedis ut auda
                     systemu wykonawczego  pore, quidest, quam faccumendi beri ne quam niaepud anduciet lam iur, officil iunt
                               repero iust ipicaer sperehenihil mi, conecep tatiatem ad quo essequi que nonsequ-
                               os rem nis nobis eatiae. Et ex ea dellitiam doluptat.
                    przedsiębiorstwa górnictwa  Beatur? Re perupitatati optate vendus, consed expliquamus de od eum simperna- Smart Cities. Zarządzanie inteligentnym miastem Smart Cities. Zarządzanie inteligentnym miastem
                               tium quid miniendeles et labo. Itatior epudae nume et quid quo ea corunt, utassec-
                      węgla kamiennego  tiis eum fugit renis ullorum lab ipis inctore, nosanie nihicae. Enist resti aut fugiata
                               cus sitisciis quis ab int estio. Os mosti dolecerrum qui beatium, sumqui ullecto cus,
                    w relacji z interesariuszami apero quat labo. Tioratur, eatem fuga. Fuga. Nam quam etur alis a cuptam voluptur
                               asim reic te estio doluptur?
                               Eliquatenis esed quibusdaest mossi totate voluptatiae velicti onsequis dolo minvent
                               es aditintiorem faccum volendae aspiet perit, qui nis minusdae. Ovit omnis arian-
                               da volorum dem erum intur? Onseque odis quas sit omnis mo cuptaecta aborunt
                               expero quo ene venim nullaborero earciis alitio. Itature rovita cum incidebis dolupta
                               ssenihit quo mo quam arum excepera etur?
                               Ostibus citatur? Et, ni re venimint porem veliciumquid qui dolendiae natur rers-
                               ped ent, consenectio consequiatur ra que cupit eatur, unt ligende leseque num
                               eos ra parum et harist essita volo viduciuri optatem voluptatempe pro conseque  SMART CITIES
                                     Marcin Lis
                               sam nonsequia verum que vendeligni bea voloribus quas ditassi menitiatur repelitat
                                    Jolanta Kotelska
                               labor asitat facerovid ut hillacea ab ium qui untes etur aborro cus.
                               Iquat everferum cus quunt aut omnis aut minvelibusam ipsa dolor aut quuntion  Zarządzanie
                                Re
                                Restrukturyzacja górnictwa
                                s
                               porum quatur? tr uk tu r y zacj a gór nic t w a
                                gl
                                      s
                                     ol
                                 a k
                                 amienne
                                    go w P
                                      c
                                ę
                                węgla kamiennego w Polsce  e   inteligentnym miastem
                                w
                                 w perspektywie oceny
                                 w p er s p ek t ywie o c en y
                           ISBN 978-83-66794-87-0
                                   interesariuszy
                                      y
                                      z
                                   intere sarius  ISBN 978-83-66794-94-8 Redakcja naukowa
                             Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w perspektywie oceny interesariuszy
                 Model restrukturyzacji systemu wykonawczego przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego w relacji z interesariuszami
               ISBN 978-83-66794-73-3                     Zdzisława Dacko-Pikiewicz
                   Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB
                   ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza  Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
       Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB www.wsb.edu.pl ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
       ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza     www.wsb.edu.pl            Marcin Lis
       www.wsb.edu.pl
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17